Regulamin sklepu internetowego oraz platformy kursowej Klaudyny Hebdy

Dzień dobry!

Nazywam się Klaudyna Hebda i zajmuję się aromaterapią kliniczną, jestem zielarką i ziołoznawcą. W skrócie, pracuję pachnącymi esencjami roślin, które pomagają na dolegliwości ducha i ciała.

Poniżej znajdziesz regulamin mojego sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep oraz platformy kursowej, za pośrednictwem której dostarczane są treści tworzące moje kursy internetowe. W regulaminie zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostawie i płatności w sklepie, zasadach korzystania z platformy kursowej, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Gwoli formalności, moje dane rejestrowe – Klaudyna Hebda Nature, Łopoń 38, 32-830 Wojnicz, NIP: 8733125049, REGON: 362272399.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną i moimi pomocniczkami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Klaudyna Hebda

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep/regulamin/,
 • Platforma – platforma kursowa dostępne pod adresem https://akademia.klaudynahebda.pl,
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep,
 • Sprzedawca – Klaudyna Hebda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Klaudyna Hebda Nature, Łopoń 38, 32-830 Wojnicz, NIP: 8733125049, REGON: 362272399”,

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów fizycznych oraz treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu. Za pośrednictwem Platformy udostępniane są Kupującemu treści cyfrowe tworzące kursu internetowe autorstwa Sprzedawcy.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz Platformy, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących
 3. Do korzystania ze Sklepu oraz Platformy, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Jeżeli do skorzystania z treści cyfrowych dostępnych w Sklepie konieczne jest spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego, wskazanie na te warunki znajduje się w opisie danej treści cyfrowej. W większości przypadków jednak wystarczające będzie spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu oraz Platformy dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie lub Platformie.
 7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu oraz Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego lub zaznaczenie stosownego checkboxa w formularzu zamówienia. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Kupujący dokona zakupu kursu internetowego sprzedawanego przez Sprzedawcę, dostęp do kursu będzie odbywał się za pośrednictwem Platformy, w ramach której dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika umożliwiające mu korzystanie z Kursu. Platformę również należy traktować jako usługę świadczoną drogą elektroniczną, która to jednak usługa jest ściśle powiązana z zakupionym kursem on-line. Treści cyfrowe wchodzące w skład kursu udostępniane są za pośrednictwem Platformy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość udostępniania treści cyfrowych wchodzących w skład kursu w inny sposób, w tym w szczególności poprzez wysłanie treści na adres e-mail Kupującego, w sytuacji, w której udostępnienie tej treści za pośrednictwem Platformy okaże się niemożliwe.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu oraz Platformy. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub Platformy.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub Platformy. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§4 Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów lub treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów fizycznych lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych objętych zamówieniem.
 5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie.
 6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Jeśli trudności w podjęciu kontaktu z Kupujących spowodowane przyczynami o których mowa w ust. 6 powyżej będą utrzymywały się przez okres przekraczający 14 dni, Sprzedawca nabędzie uprawnienie do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to będzie przysługiwało Sprzedawcy przez okres 3 miesięcy liczonych od pierwszego dnia, w którym uprawnienie to zaczęło mu przysługiwać.
 8. Sprzedawca realizując przysługujące mu uprawnienie o którym mowa w ust. 7 powyżej złoży Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu, przy czym złożenie tego oświadczenia może nastąpić poprzez wysłanie Kupującemu na wskazany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail wiadomości stosownej treści.
 9. Odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy będzie miało ten skutek, że zwróci on Kupującemu kwotę jaką uiścił on za zamówienie, przy wykorzystaniu tej samej metody płatności, jakiej Kupujący użył do zapłaty ceny zamówienia i pozostawi produkty wchodzące w skład zamówienia do swojej dyspozycji.
 10. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.
 11. Sprzedawca umożliwia również Kupującemu założenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu złożenia zamówienia w ten sposób Kupujący powinien wysłać Sprzedawcy wiadomość na e-mail działający pod adresem: [email protected], wskazując w treści tej wiadomości produkt, który chce kupić.
 12. Po otrzymaniu od Kupującego wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej Sprzedawca prześle Kupującemu wytyczne dotyczące sposobu dokonania płatności za zamówienie.

§5 Dostawa i płatność

 1. Produkty fizyczne doręczane są Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu lub w procesie zamówienia wskaże inaczej.
 2. Treści cyfrowe dostarczane są Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem Internetu. Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w § 7 Regulaminu.
 3. Płatności za zamówienia składane w Sklepie realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24 obsługiwanego przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347935, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7792369887, kapitał zakładowy: 4500000,00 zł opłacony w całości, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. W przypadku kursów internetowych, w Sklepie może być dostępna opcja płatności subskrypcyjnej obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności. Płatność subskrypcyjna polega na tym, że Sprzedawca ustala miesięczną opłatę za dostęp do treści cyfrowych tworzących zawartość kursu internetowego, która to opłata pobierana jest z góry automatycznie przez mechanizm płatności za każde 30 dni dostępu. Kupujący może w każdej chwili wyłączyć płatność subskrypcyjną, co sprawi, że opłata nie zostanie pobrana za kolejny okres rozliczeniowy, a Kupujący utraci dostęp do treści cyfrowych po upływie opłaconego wcześniej z góry okresu.
 5. W Sklepie może być dostępna opcja płatności ratalnej. Za obsługę systemu płatności ratalnych odpowiada zewnętrzny operator płatności. Płatność ratalna, w przeciwieństwie do płatności subskrypcyjnej, nie może być w dowolnym momencie wyłączona przez Kupującego, co oznacza, że Kupujący zobowiązany jest spłacić wszystkie raty.

§6 Realizacja zamówienia – produkty fizyczne

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia, a Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktów do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego.
 3. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, chyba że na stronach Sklepu wyraźnie wskazana jest odmienna informacja.
 4. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia.
 5. Czas doręczenia przesyłki Kupującemu zależy od firmy kurierskiej.

§7 Realizacja zamówienia – treści cyfrowe

 1. W Sklepie dostępne są e-booki oraz kursy internetowe.
 2. W przypadku zakupu e-booka, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linka pozwalającego na pobranie e-booka w formacie wynikającym z opisu e-booka w Sklepie. Ważność linku wynosi 1 miesiąc. Link pozwala na pobranie e-booka 5 razy. W razie problemów z linkiem, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected]
 3. W przypadku zakupu kursu internetowego, zamówienie zostanie zrealizowane poprzez utworzenie dla Kupującego konta użytkownika w ramach Platformy oraz przesłanie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia danych dostępowych do konta. Kupujący uzyskuje dostęp do treści cyfrowych stanowiących zawartość kursu poprzez zalogowanie się do konta użytkownika w Platformie. W przypadku problemów technicznych dotyczących Platformy, Sprzedawca może udostępnić treści cyfrowe tworzące zawartość kursu w inny sposób.
 4. Szczegóły dotyczące dostępu do treści cyfrowych tworzących zawartość kursu internetowego oraz korzystania z Platformy opisane zostały w § 8 Regulaminu.

§8 Platforma i kursy internetowe

 1. Dostęp do zawartości kursu internetowego odbywa się za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem uprawnienia Sprzedawcy, o którym mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu.
 2. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach Platformy, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu z wykorzystaniem linka udostępnionego mu w tym celu przez Sprzedawcę. Link ten będzie ważny przez 7 dni od chwili doręczenia go Kupującemu. Po upływie tego okresu, Kupujący nie będzie w stanie pobrać materiałów z wykorzystaniem linka.
 4. Sprzedawca może udostępniać kolejne wersje swoich kursów internetowych. Kupujący posiada dostęp do wersji kursu funkcjonującej w chwili dokonania zakupu. W przypadku udostępnienia nowej wersji kursu, Kupujący może dokonać odpłatnej aktualizacji do nowej wersji kursu. Aktualizacja wiąże się z utratą dostępu do starej wersji kursu.
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 5 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Platformy.

§9 Grupa na Facebooku

 1. Sprzedawca może zapewniać jako bonus do niektórych kursów internetowych możliwość udziału w zamkniętej grupie na Facebooku.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyn.
 3. Każdy członek grupy zobowiązany jest do korzystania z grupy w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Zakazane są, w szczególności, zachowania agresywne, dyskryminujące, obelżywe. Zakazane jest również, w szczególności, prowadzenie w grupie działań reklamowych, promocyjnych, wizerunkowych.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za treści udostępniane przez członków grupy, które są zakazane mocą ust. 3 powyżej. Ponadto poglądy wyrażane przez członków grupy nie mogą być traktowane jako odzwierciedlające poglądy Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zachowuje prawo do usunięcia z grupy osób, które nie przestrzegają zasad korzystania z grupy.
 6. Każdy uczestnik grupy ma możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi uczestników grupy również bezpośrednio z poziomu samej grupy. Zasady korzystania z grupy są umieszczone na grupie w postaci przypiętego postu.
 7. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z grupy odbywa się w oparciu o regulamin Facebook znajdujący się pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms. W związku z tym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie, usterki czy przerwy techniczne utrudniające członkom grupy korzystanie z niej. Ponadto Sprzedawca w żadnym razie nie odpowiada za brak dostępu do grupy będący wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej.

§10 Prawa autorskie

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, e-booki, kursy internetowe, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 2. Treści rozpowszechniane przez Sprzedawcę nie stanowią indywidualnej porady prawnej, medycznej, zdrowotnej zawodowej ani jakiejkolwiek innej.
 3. Sprzedawca nie gwarantuje wyników jakichkolwiek działań podjętych na podstawie rozpowszechnianych przez Sprzedawcę treści. Sprzedawca udostępnia jedynie zasoby edukacyjne i informacyjne, które mają na celu pomóc osiągnąć określone rezultaty. Rezultaty te zależą jednak od własnych działań Kupującego, jego osobistej sytuacji oraz innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§12 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep/wp-content/uploads/2021/12/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 11. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

§13 Gwarancja satysfakcji

 1. Sprzedawca może udzielać określonej grupie Kupujących gwarancji satysfakcji w stosunku do produktów elektronicznych, a także w stosunku do produktów fizycznych.
 2. Gwarancja satysfakcji, której może udzielić Sprzedawca będzie polegała na przyznaniu określonym Kupującym umownego prawa do odstąpienia od zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych i umowy sprzedaży produktów fizycznych w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Kupujący, któremu została udzielona gwarancja satysfakcji, w celu skorzystania ze swojego uprawnienia będzie musiał przekazać Sprzedawcy uzasadnienie swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odstępując od umowy, Kupujący zobowiązany jest odesłać na swój koszt zwracany produkt do Sprzedawcy.
 3. Gwarancja satysfakcji udzielana jest indywidualnie przez Sprzedawcę, np. dla Kupujących, którzy dokonali zakupu określonego produktu podczas trwania webinaru organizowanego przez Sprzedawcę.

§14 Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt fizyczny oraz treść cyfrową wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt fizyczny lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Rękojmia za wady wyłączona jest w odniesieniu do umów zawartych z Kupującymi, którzy zawarli umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Jeżeli sprzedany produkt lub treść cyfrowa ma wadę, Kupujący może:
  • żądać wymiany produktu fizycznego na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 6. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep/wp-content/uploads/2021/01/Formularz-reklamacyjny-Klaudyna-Hebda.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 9. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 10. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§15 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep/polityka-prywatnosci/.

§16 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§17 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego oraz istotnych elementów umowy zawartej na podstawie Regulaminu obowiązującego w chwili zawierania umowy. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie lub Platformie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo bez ponoszenia kosztów usunąć konto.
 3. Jeżeli Kupujący zawarł ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z tą umową jest sąd właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2019 roku
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
  Archiwum – sprawdź tutaj.
 6. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. 
 7. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

 

Poniżej przedstawiam Ci jako Kupującemu regulamin Voucherów w prowadzonym przeze mnie sklepie znajdującym pod adresem internetowym https://klaudynahebda.pl/sklep/. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z voucherów.

Przypominam, że właścicielem sklepu, a jednocześnie wystawcą voucherów jest Klaudyna Hebda Nature, Łopoń 38, 32-830 Wojnicz, NIP: 8733125049.

Wszelkich odpowiedzi na Twoje pytania udzielę Ci mailowo pod adresem [email protected]

REGULAMIN VOUCHERÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM

§1

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela, który może zostać zrealizowany wyłącznie za pośrednictwem Sklepu jako forma zapłaty za produkty dostępne w Sklepie; każdy Voucher to unikalny kod, który posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zakupiła lub zamierza zakupić Voucher od Wystawcy, 
 3. Konsument – osobę fizyczną dokonującą z Wystawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://klaudynahebda.pl/sklep/regulamin/,
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://klaudynahebda.pl/sklep/,
 6. Wystawca Klaudyna Hebda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Klaudyna Hebda Nature, Łopoń 38, 32-830 Wojnicz, NIP: 8733125049, REGON: 362272399”.

§2

Ogólne warunki wydawania voucherów

 1. Wystawca oferuje do sprzedaży w Sklepie Vouchery, które Kupujący mogą nabyć za cenę odpowiadającą wartości nominalnej Vouchera.
 2. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Sklepie.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani w całości, ani w części. Nie podlega również zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument skutecznie odstępuje od umowy sprzedaży Vouchera. W przypadku, gdy wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera Sklep nie zwraca Kupującemu różnicy. 
 4. Okres ważności Vouchera wynosi 3 miesiące od dnia jego wystawienia. Data ważności Vouchera jest każdorazowo określona w treści wydawanego Kupującemu Vouchera. Voucher niewykorzystany w terminie ważności z chwilą upływu terminu ważności staje się nieważny i Kupującemu będącemu posiadaczem Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w tym zakresie.
 5. Vouchery mogą być ze sobą łączone.
 6. Voucher Kupujący może zrealizować wyłącznie jeden raz.
 7. Sklep nie wystawia duplikatów zniszczonych lub zagubionych Voucherów.

§3

Realizacja Voucherów

 1. Kwoty Voucherów są kwotami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Kwota wskazana na Voucherze nie uwzględnia kosztów dostawy Vouchera do Kupującego, o których to kosztach Kupujący zostaną powiadomieni w wyświetlonym na ekranie podsumowaniu, przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.
 3. Voucher stanowi formę zapłaty za towary oferowane przez Wystawcę w Sklepie. Wystawca nie może odmówić realizacji ważnego Vouchera, chyba że Voucher został zagubiony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jego daty ważności i pochodzenia od Wystawcy.
 4. Realizacja Vouchera następuje poprzez przedstawienie Vouchera Wystawcy do realizacji w odniesieniu do dowolnego zakupu w Sklepie z wykorzystaniem udostępnionej w tym celu funkcjonalności w Sklepie w postaci stosownego formularza.
 5. W przypadku realizacji Vouchera wartość zamówienia zostaje pomniejszona o wartość nominalną Vouchera. Jeśli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia brakującej ceny sprzedaży.

§4 

Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Voucherów winny być zgłaszane Wystawcy na adres e-mail [email protected]
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Wystawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wystawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

§5

Odstąpienie od umowy sprzedaży Vouchera

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, Konsumentowi dokonującemu zakupu Vouchera w Sklepie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia Vouchera w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego na stronie internetowej Sklepu, lecz nie jest to konieczne.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Voucher Wystawcy lub przekazać Voucher osobie upoważnionej przez Wystawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Wystawca zaproponował, że sam odbierze Voucher. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Vouchera przed jego upływem.
 4. Wystawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Vouchera. Wystawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Wystawca nie zaproponował, że sam odbierze Voucher od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Vouchera z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Vouchera inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wystawcę, Wystawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Vouchera.

§6

Zwroty i reklamacje towarów zakupionych z wykorzystaniem Voucherów

 1. Do zakupów dokonanych w Sklepie z wykorzystaniem Voucherów znajdują zastosowanie zasady dotyczące prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy opisane w regulaminie Sklepu znajdującym się na stronie internetowej https://klaudynahebda.pl/sklep/regulamin/, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, ewentualnego zwrotu lub reklamacji towarów zakupionych przez Kupującego przy użyciu Vouchera, Wystawca zwróci Kupującemu zapłaconą w Sklepie kwotę w formie innego Vouchera o wartości równej wartości kwoty wykorzystanej z Vouchera zrealizowanejgo na zakup zwracanego towaru – kwota zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od daty zwrotu towaru lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

§7

Ochrona danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania przez Wystawcę danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies reguluje Polityka Prywatności i Plików Cookies znajdująca się pod adresem internetowym https://klaudynahebda.pl/sklep/polityka-prywatnosci/.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie *.pdf a także sporządzić jego wydruk. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie *.pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia posiadaczy Voucherów, które zostały już wystawione i wydane Kupującym.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2020 r.